MONIO

MONIO (600 x 600 px) taustaton

MONIO +

Hankesuunnitelmasta urakoitsijavalintaan -turvallisesti ja
luotettavasti

Monio + on uuden ajan palvelu, joka sisältää linjasaneeraushankkeen alkuvaiheen luonnossuunnittelun sekä urakan kilpailutuksen. Pienellä investoinnilla taloyhtiö voi varmistaa, että urakan sisältö on selkeä, ja yllätyksiltä, kuten suurilta lisä- ja muutostöiltä vältytään. 

Monio+ sai alkunsa, kun havaitsimme toistuvasti saman ongelman: hankesuunnitelman lähtötiedot olivat riittämätön ohje urakoitsijan kilpailutukseen. Toisaalta urakoitsijan valinta vasta suunnitteluvaiheen jälkeen on voinut aiheuttaa taloyhtiöille haasteita budjetin ylittymisen tai rahoituksen saannin kanssa. 

Monio+ -mallissa urakoitsija otetaan mukaan jo varhaisessa vaiheessa, ja urakan sisältö on määritelty riittävän tarkasti, jotta yllätyksiltä vältytään. Yhteistyössä urakoitsijan kanssa viimeisteltävä suunnitteluvaihe sitouttaa kaikki toimijat paremmin hankkeeseen. 

Laatimalla riittävän kattavat luonnossuunnitelmat suunnitteluvaiheen alkuvaiheessa, voidaan varmistaa urakoitsijoiden tasavertaiset tarjoukset kilpailutuksessa. Tällä tavoin varmistetaan, että urakan sisältö ja kustannukset ovat linjassa juuri taloyhtiön tarpeisiin sopivalla tavalla.

Mitä etuja Monio + palvelulla on taloyhtiölle?

1 (1)

Säästöt taloyhtiölle

Urakoitsijan osallistaminen aikaisessa vaiheessa minimoi työnaikaisiin lisätöihin uppoavat kustannukset.

3

Aikaa valinnoille

Perinteisen mallin kiireisestä muutosprosessista poiketen, osakkailla on enemmän aikaa kodin muutosten suunnitteluun.

2

Hankkeen rahoitus

Taloyhtiön lainan hakeminen ja saaminen helpottuu, kun urakkasumma on tiedossa jo hankkeen alussa.

4

Läpimenoajan lyheneminen

Hankkeen kokonaisläpimenoaikaa voidaan lyhentää, kun urakoitsija osallistetaan aikaisessa vaiheessa suunnitteluun.

Miten MONIO  eroaa
perinteisestä mallista?

Putkiremontteja suunnitellaan ja toteutetaan useilla eri malleilla. Urakoitsijavetoiset KVR-hankkeet ovat toteutuksen kannalta selkeitä kokonaisuuksia, mutta näissä vetovastuu on urakoitsijalla ja lähtötiedot hankkeeseen voivat olla ristiriitaisia. Perinteisessä mallissa putkiremontit suunnitellaan valmiiksi ja valmiiden suunnitelmien avulla kilpailutetaan urakoitsijat.  

Monio+ on toteutustapa näiden väliltä, joka kokoaa linjasaneerauksen palaset uudella, fiksummalla ja loogisemmalla tavalla yhteen. Monio+ tuo hankkeeseen tarkemmat lähtötiedot, ennakoitavuutta, yhteistoimintaa sekä kustannussäästöjä. 

Hankesuunnitelma. Monio+ rakentuu hankesuunnitelman pohjalta luonnossuunnitelmiksi. 

Tarkat luonnossuunnitelmat. Toimivat kilpailutusmateriaalina ja lähtötietoina urakoitsijoille. 

Urakoitsijan valinta. Urakoitsijoiden tarjoukset ovat vertailukelpoisia, koska luonnossuunnitelmat antavat kattavan kuvan toteutettavasta remontista. 

Suunnittelu yhteistoimintamallilla. Urakoitsija saa mahdollisuuden vaikuttaa lopullisiin suunnitelmiin ja tuoda oman tietämyksensä jo suunnitteluvaiheeseen. 

Suunnittelun ja valmistelun limitys. Hankkeen toteutusvaiheen valmistelu voidaan aloittaa aikaisemmassa vaiheessa ja asukkaille jää aikaa varautua remonttiin. 

Tuotantovaihe. Hanke etenee lopulta suunnitellusti tuotantovaiheeseen ja valmistuu aikataulussa. 

Monion tuomien lisäpalasten avulla saavutetaan huoleton projekti, joka tuo hankkeeseen ennakoitavuutta, yhteistoimintaa sekä kustannussäästöjä. 

Monio + palvelun avulla saat urakan kustannukset tietoon aikaisessa vaiheessa ja toteutusvaiheen valmisteluun jää enemmän aikaa.

Miten MONIO  etenee?

Monio+ ensimmäinen vaihe koostuu luonnossuunnittelusta ja urakan kilpailutuksesta. Tämän jälkeen taloyhtiö voi tehdä valinnan, jatketaanko Monio+ seuraavaan vaiheeseen.

Vaiheeseen 2 kuuluu toteutussuunnittelu yhdessä urakoitsijan kanssa, sujuva osakaspalvelu ja huoneistokohtaisten muutosten suunnittelu sekä urakan toteutus ja sen valvonta.

Rusttet_Monio_2 polku

1. Monio+ startti

Ensimmäisessä vaiheessa tutustumme taloyhtiöön ja laadittu hankesuunnitelma sekä lähtötiedot käydään tarkasti läpi. Asukkaita tiedotetaan ensi vaiheessa kiinteistökierroksesta ja neuvotaan, miten kierrokseen varaudutaan. 

2. Infopaketti osakkaille ja vuokralaisille

Osakkaille ja vuokralaisille toimitetaan kattava kohdeopas, jossa kerrotaan yleisesti Monio+ sisällöstä. Kohdeoppaassa käydään läpi remontin laajuus, sisältö sekä alustava toteutusaikataulu ja se toimii osakkaille ja asukkaille lähtökohtana remontin starttiin. 

3. Luonnossuunnittelu käynnistyy

Seuraavaksi starttaavat suunnittelukokoukset, jossa taloyhtiön hallitus sekä suunnittelijat luonnostelevat lähtötietojen perusteella tarkemmin remontin sisällön. Tässä vaiheessa käydään läpi reittiesitykset, tarvittavat kartoitukset sekä kiinteistökierroksen havainnot. Kalustemallit sekä materiaalit suunnitellaan yhdessä taloyhtiön kanssa siten, että ne toimivat tarkkana lähtötietona tarjousvaiheessa. 

Luonnossuunnitelmat valmistuvat

4. Osakkaiden infotilaisuus

Luonnossuunnitelmat esitellään seuraavassa vaiheessa ensin taloyhtiön hallitukselle, joka hyväksyy suunnitelmat. Tämän jälkeen luonnossuunnitelmat esitellään infotilaisuudessa taloyhtiön osakkaille, joilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. 

5. Tarjouspyyntömateriaalin koostaminen

Hyväksyttyjen luonnossuunnitelmien pohjalta koostetaan selkeä ja sisällöltään kattava tarjouspyyntömateriaali kilpailutusvaiheeseen, jonka avulla voidaan luotettavasti ja turvallisesti kilpailuttaa urakka siten, että vältytään turhilta yllätyksiltä. 

Verkkosivuille 1 ikonikuva

6. Urakan kilpailutus

Urakkatarjouspyynnöt lähetetään hyväksi havaituille urakoitsijoille ja parhaat tarjouksen antaneet kutsutaan urakkaneuvotteluihin. Urakoitsijoilta pyydetään tarkennukset ja varmistetaan, että urakan sisältö on ymmärretty oikein. 

7. Urakoitsijavalinta

Yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa valitaan toteuttaja hankkeelle, jonka jälkeen urakoitsija hyväksytään taloyhtiön yhtiökokouksessa.

Timo_pieni

Timo Haapea
Toimitusjohtaja
Suunnittelutoimisto Rusttet Oy

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Timo Haapea, 045 222 5626

myynti@rusttet.fi