Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Suunnittelutoimisto Rusttet Oy, Y-tunnus 2807517-8
Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Haapea, 045-2225626, timo.haapea@rusttet.fi

 

3 Rekisterin nimi

Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:n asiakasrekisteri

 

 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Tilausten käsittely ja toimitus

- Laskutus- ja maksuliikenne

- Palvelujen tuottaminen ja kehitys

- Markkinointi

 

5 Rekisterin tietosisältö

 Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

- Henkilön nimi

- Yrityksen nimi ja tunnus

- Sähköpostiosoite, kotisivuosoite ja puhelinnumero

- Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot

- Palvelu- ja käyttöasetukset

- Tuote- ja palvelutilausten tiedot

- Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

 

 6 Säännönmukaiset tietolähteet

 Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

 

 7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:n yhteisille yhteistyö-kumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 

 8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:n tiloissa lukituissa kaapeissa, ja niihin on pääsy vain määrätyillä Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:n työntekijöillä. Kirjanpitoaineisto viedään kirjanpitäjälle, jonka luona aineiston säilytys on yhtälailla vaatimusten mukaista. Käyttäjiä sitoo salassapito-velvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Suunnittelutoimisto Rusttet Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Arkaluontoisessa tiedonsiirrossa käytetään salattua sähköpostiyhteyttä.

 

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.

- Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet        

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.